Køb billet ON-LINE

Vilkår og betingelser for on-line salg
Information for passengers

Vilkår og betingelser for on-line salg

Del I
Indledende bestemmelser
§1. Anvendelsesområde og definitioner
1.Nærværende vilkår og bestemmelser beskriver:
a) principper for PŻB's levering af ydelser ad elektronisk vej via PŻB's hjemmesider;
b) principper og betingelser for salg – via PŻB's system til internethandel med billetter, herefter benævnt ”on-line system” – billetter til søtransport af passagerer og deres bagage på POLFERRIES skibe. 

2.Nærværende Vilkår og Betingelser er Vilkår og Betingelser omhandlet i art. 8 i lov af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej (Lovtidende nr. 144 af 2002, pos. 1204 med senere ændringer)

3. PŻB's registreringsoplysninger: Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kołobrzeg, ulica Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polen, KRS-nummer [Nummer i Det Centrale Domstolsregister] 0000011871, Byretten i Koszalin 9. Domstolsregistersafdeling; Selskabskapital 67.938.495,30 PLN; NIP-nummer [polsk CVR] 671-010-07-02.

4. Forklaring på begreber anvendt i nærværende Vilkår og Betingelser:
1) PŻB – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna; 
2) on-line system – et system, der varetages af PŻB, der gør det muligt for en person, herefter benævnt Betaler eller Bruger, at indgå en aftale via internettet vedrørende søtransport af passageren og vedkommendes bagage (køb af en billet), for sig selv eller for andre, herefter benævnt Passageren;
3) Betaler eller Bruger – en person, der køber en billet via on-line systemet og foretager on-line betaling;
4) on-line betaling – betaling af det skyldige beløb vha. et betalingskort accepteret af bookingsystemet; de accepterede korttyper oplyses under køb af billetten under fanen "Vigtige oplysninger for Passageren";
5) aftale om søtransport af passageren og vedkommendes bagage eller transportaftale – aftale, der vedrører søtransport af passageren og vedkommendes bagage som led i regelmæssige sørejser i henhold til de offentliggjorte rejseplaner, tariffer (prislister) og Vilkår og Betingelser for Transport, indgået med PŻB via on-line systemet (eller i særlige tilfælde med en virksomhed, på hvis vegne PŻB varetager salg); 
6) Passager – en person, til hvem der blev købt en billet,
7) billet – elektronisk registrering i det internetbaserede system for on-line salg, der bliver genereret efter foretagelse af betaling, som skal udskrives af Betaleren selv med henblik på forevisning heraf under check-in på Færgeterminalen; billetten udstedes på navn og den udgør et bevis for indgåelse af en transportaftale og foretagelse af betaling for transporten; 
8) køb af en billet – indgåelse af en transportaftale via on-line systemet;
9) specialtilbud – tilbud, der indeholder særlige tarifvilkår, som kan findes på hjemmesiden www.polferries.pl; begrænset antal pladser pr. hver færgerejse, betalte specialtilbud refunderes ikke; 
10) Vilkår og Betingelser for Transport – betingelser, hvorpå søtransportøren udfører transporter;
11) Privatlivspolitik – dokument, der informerer om formål med søtransportørens behandling af passagerens personlige oplysninger og den måde, hvorpå behandlingen foregår;
12) søtransportør – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna

Del II
Levering af ydelser ad elektronisk vej.

§ 2. Ydelsestyper
1. PŻB leverer følgende ydelser ad elektronisk vej:

  1. indgåelse af aftaler vedrørende søtransport af passagerer og deres bagage via hjemmesider;
  2. informering om PŻBs nuværende kampagner og tilbud.

2. Nærmere principper for indgåelse af transportaftaler via hjemmesider blev beskrevet i Del III. 

3. Transport udført af søtransportøren er underlagt Vilkår og Betingelser for Transport, som der er gældende på tidspunktet for indgåelse af transportaftalen. Vilkår og Betingelser for Transport kan rekvireres hos PŻB, firmaets repræsentanter eller hentes fra hjemmesiden www.polferries.pl.

§ 3.Tilrådighedsstillelse af ydelser.
Vores ydelser kan benyttes af alle, der besøger hjemmesiden, der er tilgængelig på adressen www.polferries.pl, med forbehold for § 4 stk. 1.

§4 Krav i forhold til udstyr og juridiske krav
1. Brug af PŻB's ydelser leveret ad elektronisk vej er mulig udelukkende på betingelse af, at det af Brugeren anvendte it-system opfylder følgende, tekniske minimumskrav: 
a) brug af følgende browsere: Internet Explorer 6.0 eller nyere versioner, Firefox 1.0 med installeret software til håndtering af Java Script og Java-applets,
b) i visse tilfælde brug af Acrobat Reader software,
c) hjemmesiden optimeres til en opløsning på 1.024 x 768
d) mulighed for at installere cookie-filer.
PŻB fraskriver sig ansvaret for tekniske problemer eller begrænsninger på det af Brugeren anvendte it-udstyr, der gør det umuligt for Brugeren at benytte PŻB's ydelser. 

2. Det er ikke tilladt at anvende on-line systemet i strid med den gældende lovgivning eller i uoverensstemmelse med systemets formål.

3. Accepterer Brugeren ikke i sin helhed principper omhandlet i nærværende Vilkår og Betingelser og/eller hvis det af Brugeren anvendte udstyr ikke opfylder de tekniske krav er fortsat brug af systemet ikke mulig.

4. Det at acceptere Vilkår og Betingelser for Salg udgør en viljeserklæring. En vellykket afslutning på proceduren for køb af en billet er ensbetydende med, at der etableres en forpligtelse mellem Passageren og PŻB vedrørende søtransport af Passageren og vedkommendes bagage.

Del III
Principper og betingelser for salg. 
§5 Reguleringsomfang.
1. Vilkår og Betingelser for salg indeholder principper for:
a) indgåelse af en aftale vedrørende søtransport af passageren og vedkommendes bagage,
b) ændring af en aftale vedrørende søtransport af passageren og vedkommendes bagage,
c) fortrydelse af en aftale vedrørende søtransport af passageren og vedkommendes bagage,
d) refusion af betalinger for ubrugte billetter samt indgivelse af anmodninger og behandling heraf, 
e) udstedelse af momsfakturaer.

2. Tarifbestemmelser vedrørende persontransport og billetpriser er anført i prislister, der er gældende på datoen for køb af billetten, som kan findes på hjemmesiden: www.polferries.pl 

§ 6. Principper for brug af bookingsystemet
1. Brugeren, der for første gang gør brug af bookingsystemet, bør:
1) registrere sig i systemet ved at oplyse følgende på registreringsformularen: 
a) login og adgangskode,
b) personlige oplysninger, dvs.:
- fornavn, efternavn og en nøjagtig adresse inkl. postnummer,
- e-mailadresse 
- telefonnummer
2) acceptere Vilkår og Betingelser for Salg, Vilkår og Betingelser for Transport og Privatlivspolitik vha. "Accepter" tasten, og i tilfælde af brug af specialtilbud gøre sig bekendt med nugældende tarifvilkår.

§ 7. Indgåelse af en transportaftale
1.En billet kan købes senest 2 timer før den planlagte færgeafgang. 

2. Det påhviler brugeren at kontrollere rigtighed af oplysninger genereret af on-line systemet inden betaling. 

3. Transportaftale indgås på tidspunktet for foretagelse af on-line betaling og så snart on-line systemet har genereret en billet. 

4. Indgåelse af transportaftalen bekræftes ved, at der stilles en billet udstedt på navn, der kan udskrives af Betaleren selv, i lodret orientering, på papir i A-4 format, til Betalerens rådighed. Det er Betaleren, der bærer ansvar for at den udskrevne billet er læselig. 

5. Den af Betaleren udskrevne billet indeholder:
1) passagerens fornavn og efternavn og evt. bilens registreringsnummer;
2) transportydelser;
3) billetnummer;
4) billetpris;

6. Oplysninger omhandlet i stk. 5 verificeres under amatør check-in på Færgeterminaler.

7. Afbrydes sessionen, uanset af hvilken grund, vil aftalen ikke blive indgået. Med henblik på at købe en billet skal proceduren gentages.

§8 Ændring af transportaftale
Enhver form for ændringer af transportaftaler indgået via on-line systemet er kun mulig ved at rette henvendelse til systemets operatør – kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden www.polferries.pl. Ændringer vil medføre ekstra betaling svarende til prisforskellen mellem prisen iflg. prislisten på internettet og prisen iflg. Polferries’ nugældende prisliste, som kan findes på adressen www.polferries.pl.

§ 9. Fortrydelsesret
Transportaftale indgået via on-line systemet kan fortrydes i henhold til principper anført i Vilkår og Betingelser for Transport (pkt. 2.4)

§10 Refusion af billetter
1.Refusion af billetter (efter fradrag af administrationsgebyrer) foretages udelukkende ved at tilbageføre betalingen til det kort, som der blev brugt til at betale for billetten. Ønsker du en refusion skal du sende følgende oplysninger: fornavn, efternavn, billetnummer og telefonnummer til adressen zwroty@polferries.pl. Derudover, i tilfælde af refusion af en billet, i forbindelse med køb hvoraf der blev udstedt en momsfaktura, sender vi korrigerende faktura til den af passageren oplyste e-mailadresse. Specialtilbud refunderes ikke.

3. I refusionen bliver der trukket et administrationsgebyr, medmindre billetten ikke blev brugt af årsager, der kan tilskrives PŻB.

4. Refusionen foretages inden 30 dage efter, at en anmodning om refusion blev sendt til ovenstående adresse.

§ 11. Udstedelse af momsfakturaer
1. En internetbillet udgør ikke en momsfaktura.
Fakturaen genereres efter at man har markeret faktura-feltet og angivet oplysninger til faktura.
Systemet gemmer de oplysninger, der blev indtastet i forvejen.
Fakturaen og billetten sendes til den af passageren anførte e-mailadresse.

§12 Brugerens rettigheder og pligter
1. Brugeren har ret til indsigt i sine personlige oplysninger og til opdatering af oplysningerne.

2. Det påhviler Brugeren:
1) ved registrering i on-line systemet at oplyse rigtige oplysninger om sig selv eller firmaet;
2) vha. ‘ACCEPTER’ tasten at acceptere Vilkår og Betingelser for Transport, Vilkår og Betingelser for Salg og Privatlivspolitik, 
3) i tilfælde af køb af en billet til en Passager, der ikke er Betaler:
a) at oplyse Passagerens fornavn og efternavn samt oplysninger om bilen;
b) at gøre Passageren bekendt med bestemmelser af Vilkår og Betingelser for Salg og/eller specialtilbud;
4) at gøre brug af on-line systemet i overensstemmelse med loven og bestemmelser af nærværende Vilkår og Betingelser for Salg;
5) at udskrive billetten for egen regning, på papir i A-4 format, i lodret orientering og sørge for, at den udskrevne billet er læselig;

3. Enhver form for reklamationer vedrørende PŻB's ydelser, der leveres ad elektronisk vej, skal indgives ved at skrive til: online@polferries.pl
Reklamationen skal indeholde: fornavn, efternavn og en nøjagtig adresse, herunder e-mailadresse på personen, der indgiver reklamationen samt en nøjagtig beskrivelse og årsagen til reklamationen. 

4. Reklamationer behandles straks af PŻB i kronologisk rækkefølge. 

5. Personen, der har indgivet reklamationen, vil blive informeret om, hvorvidt reklamationen blev taget til følge eller ej, på samme måde, som reklamationen blev indgivet på, ad elektronisk vej ved e-mail, der bliver sendt til e-mailadressen anført i reklamationen.

§13 PŻB's rettigheder og pligter
1. PŻB har ret til at fortryde aftalen i tilfælde af Betalerens eller Passagerens overtrædelse af Vilkår og Betingelser for Transport eller Vilkår og Betingelser for Salg.
I forbindelse med en transportaftale indgået via on-line systemet påhviler det PŻB at udføre transporten i overensstemmelse med aftalen.

§ 14. Slutbestemmelser
1. I øvrigt finder civilkodekset, lov af 18. september 2001 – søfartskodekset (Lovtidende af 2002, nr. 138, pos. 1545 med senere ændringer) og Vilkår og Betingelser for Transport samt den gældende prisliste, der kan findes på PŻB S.A. 's i Kołobrzeg hjemmeside, anvendelse.

2. PŻB behandler personlige oplysninger vedrørende Brugere af bookingsystemet i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b) i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Persondataforordningen – GDPR) (EU Tidende UE L119/1) med henblik på salg af billetter via internettet.

3. Enhver form for tvister, der måtte udspringe af PŻB's levering af ydelser ad elektronisk vej med udgangspunkt i nærværende Vilkår og Betingelser, skal afgøres ved polske domstole.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder