Køb billet ON-LINE

Befordringsbetingelser
Information for passengers

Befordringsbetingelser

PASSAGERERNE ER FORPLIGTET TIL AT GØRE SIG BEKENDT MED BEFORDRINGSBETINGELSERNE FOR PASSAGERER, DERES BAGAGE OG KØRETØJER MED FÆRGEN, INDEN AFTALEN INDGÅS. DISSE BETINGELSER ER EN INTEGRERET DEL AF BEFORDRINGSAFTALEN INDGÅET MELLEM PASSAGEREN OG POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A. I KOŁOBRZEG, HEREFTER KALDET TRANSPORTØREN.

-1-

1.1.Befordringskontrakten betyder den aftale som er indgået af Transportøren  eller på vegne af dette om søtransport af passager eller passager og dennes bagage mod et fastsat gebyr.  Gebyrstørrelsen angives på fartplanen eller i en selvstændig prisliste. Transportøren forbeholder sig retten til at indføre supplerende gebyrer, så som fx brændstoftillæg, økologiske gebyrer og lign. Transportøren har mulighed for at gennemføre transporten med et andet skib end oprindeligt planlagt eller end det, som er angivet i fartplanen. Befordringsbetingelserne er en integreret del af aftalen. 

1.2. I forbindelse med aftalen og Betingelserne finder bestemmelserne i den polske  Sølov anvendelse, sammen med internationale bestemmelser, i særdeleshed bestemmelserne i  EF Forordning w nr. 392/2009 og EU Forordning nr. 1177/2010 samt Athenkonventionen af 13. december 1974 angående transport af passagerer og deres bagage til søs. 

1.3. Udlevering af billet udgør et bevis på indgåelse af transportaftale og erlæggelse af gebyr for transporten. Passageren må ikke uden Transportørens samtykke overføre en billet med navn til tredjeperson.

1.4. Med forbehold for internationale bestemmelser om jurisdiktion og anerkendelse af retsafgørelser, vil retslige tvister, såfremt stævningen er indgivet gennem en polsk domstol, blive afgjort af den kompetente domstol i forhold til Transportørens hovedsæde. 

1.5. Bagage betyder enhver genstand, herunder også et køretøj, som befinder sig i passagerens besiddelse, som ikke er en del af ladningen. Kabinebagage betyder bagage, som passageren har i sin kabine eller som på anden måde befinder sig i hans besiddelse, under hans varetægt eller kontrol, inklusive bagage, som passageren har i køretøjet eller på sin person. 

1.6. Et køretøj samt køretøjets bagage, som transporters med afsæt i passagerens befordringskontrakt, skal have ret til at bevæge sig i trafikken samt overskride grænsen, både på indcheckningsstedet og udcheckningsstedet, det vil i særdeleshed sige, at køretøjer skal være registreret hos de relevante myndigheder. Køretøjer, som ikke overholder ovenstående betingelse, kan udelukkende transporteres af Transportøren som ladning på basis af en fragtaftale.

1.7. Transport af husdyr kræver erlæggelse af ekstragebyr. En passager, som transporterer dyr, er forpligtet til at købe en hel specialkabine til sin disposition, og er ansvarlig for dennes sanitære tilstand. Højst 2 husdyr kan bo i en speciel kabine.I tilfælde af at sådanne kabiner ikke er tilgængelige, er det ikke muligt at transportere dyr. Passageren er forpligtet til at gøre sig bekendt med de veterinære bestemmelser i det pågældende land, samt til at være i besiddelse af alle de dokumenter, der er nødvendige, for at indføre dyret i bestemmelseslandet. På steder med almindelig adgang har passagerer, som rejser med dyr, pligt til at holde dyret i snor og med mundkurv. Manglende overholdelse af ovenstående er underlagt en bøde *

1.8.  Passageren har ret til uden ekstragebyr at transportere kabinebagage med en vægt af indtil 50 kg. Bagage, som overskrider 50 kg, vil blive betragtet som ladning, og transporteres efter erlæggelse af fragtraten på basis af en fragtaftale, som kalkuleres på baggrund af de på den pågældende linje gældende fragtrater.  Passageren er ansvarlig for at informere Transportøren  om bagage/ personlige genstande, som overskrider ovenstående grænse. Transportøren forbeholder sig retten til at afvise enhver bagage, som transporteres i strid med nærværende betingelser, eller at kvalificere denne som ladning, for hvilken der erlægges fragtgebyr. Transportøren bærer ikke noget ansvar for følgerne af passagerens manglende opfyldelse af ovenstående krav.

1.9. Transportøren, dettes repræsentanter eller besætningen er ikke ansvarlige for mistet bagage. Varer, der findes på generelt tilgængelige steder, hvis ejer ikke kan identificeres, deponeres på distriktskontoret i Kołobrzeg inden for 3 måneder efter fund (Straostawo Powiatowe  i Kołobrzeg, Biuro Rzeczy Znalezionych, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg). Dette gælder ikke identitetskortet eller pas og genstande, hvis besiddelse kræver tilladelse, især våben, ammunition, sprængstoffer, som straks overdrages til den nærmeste politiorganisationsenhed.

-2-

2.1. Passageren har ret til at gøre brug af den købte transportydelse i en periode på 6 måneder efter den oprindeligt angivne rejsedato, med mindre betingelserne i tilbuddet stipulerer andre vilkår. Transportdatoen kan ændres i løbet af ovennævnte periode, under forudsætning af, at disse ændringer registreres i computersystemet for salg og reservation senest 24 timer inden den reserverede rejsedato. Efter udløbet af 6 måneder mister billetten sin gyldighed, uden ret til refusion af det for den ikke anvendte transport erlagte gebyr, med mindre betingelserne i tilbudene angiver andre vilkår.

2.2. Ændringen af billetten er belagt med gebyr. Der beregnes ikke gebyr i tilfælde af ændring af billettens værdi. Der beregnes ikke gebyr for den første ændring af billetten.

2.3. Ved reservation af en hel kabine er passageren forpligtet til at betale for alle sengepladser, også såfremt der er færre personer end sengepladser i kabinen.

2.4. Passageren kan træde tilbage fra hele eller en del af transportydelsen, med bevarelse af retten til delvis refusion af gebyret, under forudsætning af at tilbagetræden er registreret i computersystemet for salg og reservation senest 24 timer inden rejsens påbegyndelse. Ved gennemførelse af tilbagebetaling af gebyr beregner Transportøren et administrationsgebyr. Passagerens senere tilbagetræden fra aftalen eller hans manglende fremmøde på skibet på det angivne tidspunkt inden rejsens påbegyndelse danner ikke grundlag for krav om tilbagebetaling af det erlagte transportgebyr.

2.5. I tilfælde af salg af transport, som dokumenteres ved en momsbelagt faktura, vil refusion af gebyret kun finde sted på det sted, som har udstedt den momsbelagte faktura, mens tilbagebetaling af gebyret i andre tilfælde (salg mod kassebon) finder sted hvor transporten er købt, hos Sørejsebureauet Polferries, ved færgeterminaler eller på Transportørens hovedsæde. Det foretages ikke tilbagebetaling af tilgodehavender på færgen.

-3-

3.1. Transportørens ansvar dækker udelukkende den periode, hvor Passageren samt hans bagage transporteres af et skib, som anvendes af Transportøren.

3.2.  Transportøren er ikke ansvarlig for skade som følge af forsinkelser ved transport af passageren og dennes bagage, med mindre forsinkelsen er forsætlig.

3.3. Transportøren er ikke ansvarlig for nogen hændelse eller ydelse leveret på land, inden ombordstigning på skibet, eller efter at have forladt skibet. 

3.4. Transportøren er ikke ansvarlig for skade som følge af ankomst/ afgang af færger til havnen, annullerede rejser eller indsejling til en anden havn end planlagt, såfremt der er tale om tekniske problemer eller force majeure, fx dårlige vejrforhold samt andre forhold, som ikke er underlagt Transportørens kontrol.

-4-

4.1. Landgangspassagerer samt køretøjer har pligt til at møde frem til indtjekning senest 90 minutter inden færgens planlagte afsejlingstidspunkt. Indtjekning for landgangspassagerer og passagerer med køretøjer slutter 30 minutter inden færgens planlagte afsejlingstidspunkt. Transportøren garanterer ikke transport af passagerer og køretøjer i tilfælde af en senere check-in end angivet i informationen, på trods af den foretagne reservation eller den købte transporttjeneste uden mulighed for refusion. 

4.2. Under passagerindtjekningen i færgeterminalen er passageren forpligtet til at angive et gyldigt billetnummer og fremvise et gyldigt identitetskort (nationalt identitetskort eller pas), som bemyndiger til at overskride grænsen. 

4.3. Passageren er forpligtet til at overholde de ordensregler, som gælder på færgen, samt at opfylde alle fast gældende eller enkeltstående ordrer, som afgives af kaptajnen eller bemyndigede medlemmer af besætningen. Passageren kan tilbageholdes i et selvstændigt lokale, såfremt vedkommende overtræder ordensreglerne eller truer andre passagerers eller skibets sikkerhed. For at placere passageren på et isoleret sted, vil passageren blive opkrævet en bøde *.

4.4. Transportøren har ret til at nægte at modtage en passager på færgen, selv om denne har betalt transport, såfremt denne ved sin adfærd kan medføre forstyrrelser på skibet eller skabe fare for sig selv eller andre passagerer.

4.5. Passageren er forpligtet til at dække omkostningerne for skade forårsaget ved dennes adfærd under rejsen med færgen.

4.6. Transportøren har ret til at nægte at transportere en person, som ikke har angivet et gyldigt billetnummer, ikke figurerer på billetten som passager, ikke er i besiddelse af de krævede dokumenter.

4.7. Transportøren har ret til at nægte at transportere en passager, såfremt dennes alder, helbredstilstand, eller psykiske  eller fysiske tilstand vækker ængstelse overfor mulighederne for sikker søtransport.
Transportøren anbefaler syge passagerer, særligt såfremt de lider af kroniske sygdomme, at indhente relevant rådgivning fra lægen, inden de gennemfører en sørejse.

4.8. På færgeterminalen modtager passageren på basis af et gyldigt identitetskort (nationalt identitetskort eller pas) og billetnummer et boardingkort, som skal opbevares under rejsen, og vises ved brug af ydelser på færgen. Passager, som ikke besidder boardingkort, vil ikke blive tilladt at stige ombord, og Transportøren bærer ikke noget ansvar for følgerne af en sådan hændelse.

4.9. Personer under 17 år må kun rejse i selskab med en voksen. Børn under 7 år må kun gøre brug af fælles plads i kabinen sammen med en ledsager.

-5-

5.1. Gebyrer for supplerende ydelser, bortset fra skibstransport, samt gebyrer, som er pålagt passageren af offentlige myndigheder eller havnemyndighederne, bæres af passageren, og i tilfælde af at disse dækkes af Transportøren, har Transportøren ret til at kræve tilbagebetaling fra passageren.

5.2. En passager, som af årsager denne selv er ansvarlige for, er blevet tilbageholdt af myndighederne i afgangshavnen eller bestemmelseshavnen, har ikke ret til at kræve, at Transportøren refunderer erlagt gebyr, og er overfor Transportøren  ansvarlig for alle udgifter oppebåret af Transportøren i forbindelse med en sådan tilbageholdelse.

5.3. I tilfælde af at myndighederne afgiver en beslutning, som umuliggør landgang (viserelaterede årsager eller andre), er passageren forpligtet til at betale returrejsen med færgen.

-6-

6.1. Under færgeoverfarten må passagererne ikke opholde sig i bilen eller på bildækket. Bilen skal efterlades i gear, have trukket håndbremse, ligeud rettede hjul, og være ordentligt låst for at forhindre adgang for uvedkommende.

6.2. Køretøjet køres ind på dækket af passageren-føreren. 

6.3. Påbegyndelsen og rækkefølgen af på- og afkørsel af køretøjer, samt den måde de anbringes på bildækket, afhænger udelukkende af Seniorofficerens beslutning. Køretøjets fører er forpligtet til at overholde advarselstavler og information anbragt på bildækket, og i tvivlstilfælde henvende sig om information hos Seniorofficeren. Transportøren  bærer ikke noget ansvar for skade påført af føreren af andre køretøjer opstået under på- og afkørsel.

6.4. Rygning af tobak og elektroniske cigaretter er forbudt udenfor de afmærkede områder på færgen. Såfremt en passager overtræder rygeforbuddet udenfor de afmærkede områder, er denne forpligtet til at betale en bøde (bod)*. I tilfælde af at skaden overstiger den angivne bod, vil Transportøren  forfølge sit krav i overensstemmelse med den almindelige bestemmelser.  Den kompetent domstol til behandling af krav som følge af overtrædelse af forbudet mod tobaksrygning udenfor områder afmærket hertil er den domstol, som omfatter Transportørens hovedsæde.

-7-

7.1. Transportørens ansvar overfor passageren og dennes bagage er reguleret af den polske Sølov af 18. september 2001 samt tilsvarende bestemmelser i international ret, herunder bestemmelserne i Athenkonventionen fra 1974 sammen med de ændringer, der fremgår af den til konventionen tilknyttede Protokol fra 2002 om søtransport af passagerer og deres bagage (herefter ”konventionen”).

7.2. Transportøren  og dets Agenter er bemyndigede til at gøre brug af enhver form for fritagelser, rettigheder og begrænsninger, som er tildelt i Konventionen som definerer betingelserne for søtransport af passagerer og deres bagage, og hvor Konventionen begrænser Transportørens ansvar som følge af død eller  tilskadekomst (art. 7), bortkomst eller beskadigelse af bagage inklusive køretøjer (art.8) samt indeholder særlige bestemmelser om værdisager (art. 5).

7.3. Transportøren bærer ikke noget ansvar som følge af tab eller beskadigelse af penge, værdipapirer, kunstværker og andre værdigenstande, såfremt disse ikke er afleveret hos Transportøren i depot. Transportørens ansvar er begrænset. Transportøren opkræver et gebyr i en størrelse af 1% af genstandenes deklarerede værdi.

7.4. I tilfælde af legemsbeskadigelse eller tilskadekomst er passageren, såfremt dette er muligt, forpligtet til omgående at informere Transportøren om ulykken, der har forårsaget dette. Passageren er ydermere forpligtet til at anmelde sit krav skriftligt til Transportøren senest 15 dage efter at have forladt skibet. Det antages, at en passager, som ikke har opfyldt de ovenfor nævnte pligter, har afsluttet rejsen i sund og hel stand.

7.5 For tab som følge af død eller personskade på passager, som ikke er en følge af en søulykke, bærer Transportøren ansvaret, såfremt hændelsen, som var årsag til tabet, opstod som følge af Transportørens skyld eller uagtsomhed. Bevisbyrden for påvisning af Transportørens skyld eller uagtsomhed hviler på tilskadekomne. 

7.6. I tilfælde af beskadigelse af bagage skal passageren skriftligt informere Transportøren eller dennes agent:

a) i tilfælde af synlig beskadigelse af bagage:

- for så vidt angår kabinebagage - inden eller mens skibet forlades af passageren 

- for så vidt angår andre typer bagage – inden eller mens bagagen overdrages til passageren

b)  i tilfælde af beskadigelse af bagage, hvor beskadigelsen ikke er synlig, eller mistet bagage – i løbet af 15 dage fra dagen hvor skibet blev forladt eller modtagelse af bagagen, eller fra dagen hvor en sådan overdragelse af bagagen fra Transportøren burde have fundet sted.

Såfremt passageren ikke overholder bestemmelserne i nærværende artikel, antages det, at denne har modtaget sin bagage i ikke beskadiget tilstand, såfremt andet ikke bevises.

7.7.Søgsmål om erstatning som følge af passagerens død eller tilskadekomst  kan kun føres mod Transportøren på de betingelser, som er angivet i Athenkonventionen.

*  Bødebeløbene findes på www.polferries.pl samt på færger.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder