Køb billet ON-LINE

Politik om privatlivets fred

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED

Generelle oplysninger

Dit privatliv og beskyttelse af dine personoplysninger har høj prioritet hos os, hvorfor vi tager sikkerheden af de behandlede personoplysninger meget alvorligt. Vi gør vores bedste for at sikre, at dine personoplysninger behandles i henhold til den gældende polske og
EU-lovgivningen, herunder den polske lov om beskyttelse af personoplysninger af 10. maj 2018 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger samt om ophævelse af direktiv 95/46/EF (RODO).

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for dermed at sikre maksimal sikkerhed af de behandlede personoplysninger, alt efter eventuelle farer og kategori af de beskyttede data. Vi sikrer især, at vi har truffet alle foranstaltninger, som er fastsat i lovgivningen, med henblik på at beskytte de givne personoplysninger, herunder især ved at:

 • træffe hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer beskyttelse af de behandlede personoplysninger i en sådan grad, at den svarer til risiko for krænkelse af de registreredes rettigheder, og;
 • behandle personoplysninger under behørig hensyntagen til reglen om databeskyttelse gennem design;
 • behandle personoplysninger under behørig hensyntagen til reglen om databeskyttelse gennem standardindstillinger;
 • beskytte personoplysninger mod hændelig el. ulovlig tilintetgørelse, tab, modificering, uautoriseret udbredelse el. uautoriseret adgang til personoplysninger;
 • føre den nødvendige dokumentation, som er foreskrevet i lovgivningen, herunder hensigtsmæssige politikker for databeskyttelse;
 • lade kun behørigt bemyndigede personer behandle personoplysninger;
 • føre et register over personer, som er bemyndiget til behandling
  af personoplysninger;
 • sikre kontrol med det, hvilke personoplysninger, hvornår og af hvem, der er givet til os, samt til hvem disse oplysninger udleveres.

Dette dokument har til opgave at orientere dig om den måde, hvorpå vi indsamler og bruge dine personoplysninger, om det retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.

Hvem er den registeransvarlige for dine personoplysninger?

Den registeransvarlige for dine personoplysninger, dvs. den enhed, der træffer afgørelse om, hvordan dine personoplysninger skal behandles, er Polska Żegluga Bałtycka S.A. [Den Polske Østersøsejlads A/S] m. hovedkontor i Kołobrzeg (78-100), ul. Portowa 41 (i det følgende benævnt: „Polska Żegluga Bałtycka”, „vi/os”).

Hvordan kan du kontakte os med henblik på at opnå oplysninger om behandling af dine personoplysninger?

Du kan kontakte os:

 • pr. almindelig post, ved at sende et brev til adressen: Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, m. en anmærkning „Personoplysninger”,
 • via e-mail: info@polferries.pl,
 • telefonisk, ved at ringe til nr.: 94 355 21 02

el. ved at sende en skrivelse til den tilsynsførende for databeskyttelse, til adressen: iod@polferries.pl, om ethvert spørgsmål, som vedrører behandling af dine personoplysninger og udøvelsen af dine rettigheder.
Den tilsynsførelse for databeskyttelse i Polska Żegluga Bałtycka er Karolina Krużewska-Ossowska.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi får personoplysninger direkte fra dig via forskellige kommunikationsmidler – når du booker el. køber en rejse, en bolig el. en tur via vores hjemmeside www.polferries.pl, telefonisk el. ved at besøge et af vores salgspunkter.
Vi indsamler dine personoplysninger via den agent, der foretager en booking el. et køb,
hvormed du el. din arbejdsgiver har indgået en aftale. 
Vi får personoplysninger fra rejsebureauer (agenter), hvormed vi har indgået en aftale om booking af salg af rejser. Personoplysningerne opbevares i så fald i det land, hvor rejsebureauet opbevarer personoplysninger.

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger:

 1. for at registrere din konto på vores hjemmeside www.polferries.pl –
  dette er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig;
 2. for at købe en færgebillet:
  • i forbindelse med gennemførelsen af en transportydelse og opfyldelsen af lovgivningskravene på dette område – det er nødvendigt for, at vi kan gennemføre den aftale, vi har indgået med dig, og opfylder de retlige forpligtelser, der hviler på os,
  • i forbindelse med bekræftelse af en reservation til din e-mail-adresse -
   hvis du giver dit samtykke hertil ved at anføre din e-mail-adresse i formularen,
  • i forbindelse med behandling af reklamationer, inddrivelse el. forsvar af retskrav har vi en legitim interesse, der består i behørig behandling og forvaltning af dine krav samt mulighed for at beskytte dig mod krav el. inddrive disse;
 3. for at købe en organiseret rejse:
  • i forbindelse med gennemførelsen af en transportydelse og opfyldelsen
   af lovgivningskravene på dette område – det er nødvendigt for, at vi kan gennemføre den aftale, vi har indgået med dig, og opfylde de retlige forpligtelser, der hviler på os,
  • i forbindelse med køb af forsikringspolicer - det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser, der hviler på os som en rejsearrangør,
  • i forbindelse med behandling af reklamationer, inddrivelse af krav el. forsvar
   af krav – vi har en legitim interesse, der består i behørig behandling og forvaltning af dine krav samt mulighed for at beskytte dig mod krav el. inddrive disse;
 4. til markedsføringsformål – baseret på dit samtykke,
 5. for at kunne opfylde de retlige forpligtelser, der hviler på os, såsom skattemæssige forpligtelser og registreringsforpligtelser – dette er krævet i lovgivningen,
 6. for at sikre sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelserne, der leveres ad elektronisk vej, herunder forebygge uregelmæssigheder – det er vores retlige forpligtelse,
 7. for at udarbejde analyser el. statistiske resultater i forbindelse med rapportering, markedsføringsundersøgelser, udfærdigelse af et tilbud med henblik på optimering
  og personalisering – det er vores legitime interesse,
 8. for at sikre passagerernes sikkerhed samt med henblik på beskyttelse af goder og hemmeligholdelse af oplysninger, hvis videregivelse vil kunne forvolde os en skade, anvender vi videoovervågning ombord på færgen – vi behandler oplysningerne om
  dit billede, der blev registreret via vores overvågningssystem, som led i vores legitime interesse,
 9. for at kunne fremsende nyhedsbreve og oplysninger om vores tjenesteydelser,
  fælles tilbud fra Polska Żegluga Bałtycka og vores partnere samt i forbindelse med profilering med henblik på tilpasning af tilbuddet. Vi fremsender ovenstående oplysninger pr. almindelig post, via SMS, pr. e-mail og andre former for elektronisk kommunikation – du har enten givet dit samtykke hertil el. er det vores legitime interesse,
 10. for at sikre assistance til passagerer med et handicap:
  • Dine personoplysninger, som du har givet os, med henblik på at sikre dig den nødvendige assistance under rejsen, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje  – det er vores legitime interesse,
 11. for at modvirke misbrug af tjenesteydelserne:
  • Vi kan bruge dit navn og efternavn, din adresse og IP-adresse (alt efter hvad, der er relevant) i det nødvendige omfang for at kunne modvirke misbrug og tyveri af kreditkort – behandling af ovenstående personoplysninger er baseret på vores legitime interesse,
 12. med henblik på forbedring af servicekvaliteten og nøjagtig registrering af en telefonsamtale med dig, som dernæst kan vise sig at være nyttig i tilfælde af en tvist vedrørende indholdet af de indgåede aftaler, el. for at bekræfte de forhold, som blev aftalt under telefonsamtalen – det er vores legitime interesse.
 13. for at sikre sikkerhed, herunder internetsikkerhed – i forbindelse med identificering og forebyggelse af eventuelle farer for vores hjemmeside og vores IT-systemer,
  herunder identificering af forsøg på angreb, svig el. misbrug – det er vores legitime interesse, der består i at sikre sikker brug af hjemmesiden og beskyttelse af servere
  og IT-ressourcer.

Hvis du kun bruger vores hjemmeside til informationsformål, dvs. hvis du ikke foretager bookinger på vores hjemmeside el. på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun
de personlige data, som din browser sender til vores server baseret på vores legitime interesse, der består i at sikre korrekt funktion af vores hjemmeside. I forbindelse med internetanalyser og internetmarkedsføring benytter vi os også af sporingsteknologier
i nedenstående omfang, i cookiefiler.

Hvor længe vi gemmer dine personoplysninger

Alt efter formålet og retsgrundlaget opbevarer vi dine personoplysninger i den nedenfor angivne periode:

 • med henblik på registrering af din konto på vores hjemmeside www.polferries.pl – indtil du sletter kontoen,
 • med henblik på køb af en færgebillet og i forbindelse med regnskabsaflæggelse  –
  i 5 år fra afslutningen af regnskabsåret,
 • med henblik på køb af en organiseret rejse og i forbindelse med regnskabsaflæggelse – i 5 år fra afslutningen af regnskabsåret,
 • til markedsføringsformål – indtil du tilbagekalder dit samtykke,
 • med henblik på opfyldelse af vores retlige forpligtelser – i løbet af hele rejsen indtil skibet ankommer til bestemmelsesstedet, og derefter inden for 24 timer i henhold
  til lov om sikkerheden på skibe og/eller love og bestemmelser, der gælder på det pågældende lokale marked samt Rådets Direktiv 1998/41/EF om registrering af
  de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater,
 • i forbindelse med behandling af reklamationer, sikring af eventuelle krav – så længe vi med rimelighed har brug for dine personoplysninger i forbindelse med behandling af dine reklamationer el. forsvar og/eller anmeldelse af retskrav
  (som udgangspunkt vil perioden svare til forældelsesfristen), 
 • i forbindelse med brugen af videoovervågning – behandler vi  dine personoplysninger i 3 måneder fra registreringsdatoen. Denne periode kan forlænges i tilfælde af,
  at en given optagelse skal tjene som bevis i en sag, der føres i henhold til den gældende lovgivning. I så fald vil dine personoplysninger behandles indtil der bliver truffet endelig afgørelse i sagen,
 • med henblik på tilmelding til vores nyhedsbrev og modtagelse af handelsoplysninger  til den angivne e-mail-adresse – i hele abonnementperioden, 
 • for at sikre assistance til passagerer med et handicap – inden for 1 måned fra afslutningen af rejsen, for at kunne garantere evnen til at sikre dig den nødvendige assistance i forbindelse med de bookede rejser, bolig og alle andre ordre/køb,
  i henhold til vores kontraktlige forpligtelser over for dig og Europa-Parlamentets
  og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje,
 • med henblik på forbedring af servicekvaliteten og nøjagtig registrering af en telefonsamtale med dig – behandler vi dine personoplysninger inden for 6 måneder fra registreringsdatoen. Denne periode kan forlænges i tilfælde af, at en given optagelse skal tjene som bevis i en sag, der føres i henhold til den gældende lovgivning. I så fald vil dine personoplysninger behandles indtil der bliver truffet endelig afgørelse i sagen.

Hvem vi videregiver dine personoplysninger til

Vi videregiver dine personoplysninger til:

 • selskaber, der tilhører koncernen Polska Żegluga Bałtycka: Sea Tropid Company Limited og Polferries AB,
 • enheder, der behandler personoplysninger på vores vegne i forbindelse med reklame- og markedsføringstjenesteydelserne, der leveres i henhold til de indgåede aftaler om overdragelse af data,
 • eksterne betalingstjenesteudbydere,
 • andre virksomheder, der yder service på færgerne, busselskaber, turledere, virksomheder, der leverer indkvarteringstjenester, og andre entreprenører
  (såfremt det er nødvendig for at kunne gennemføre den af dig bookede rejse),
 • Politiet, Toldvæsenet, Anklagemyndigheden, Grænsepolitiet og andre offentlige myndigheder,
 • Havnestatens forvaltningsmyndighed (f.eks. Søfartsstyrelsen i Polen og i Sverige),
 • forsikringsselskaber,
 • tjenesteudbydere, som er involveret i levering af tjenesteydelser til dig, såsom virksomheder, der beskæftiger sig med webstedshosting, sælgere inden for postløsninger, sælgere inden for analytiske løsninger, sælgere inden for
  IT-relaterede løsninger, udbydere af tjenester i tilknytning til gennemførelse af arrangementer, mv.
 • virksomheder, der beskæftiger sig med distribution af nyhedsbrevet, 
 • udbydere, der leverer rådgivnings- skatterelaterede og edb-relaterede tjenester til os.

Videregiver vi dine personoplysninger til stater uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Dine personoplysninger videregives ikke til stater uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØF).

Cookiefiler („cookies”)

Vores hjemmeside bruger cookiefiler. Cookiefiler, dvs. „cookies”, er små tekstfiler, der gemmes på dit slutudstyr (computer/laptop/smartphone, mv.) af din browser.
Cookien gør websitet i stand til at genkende brugerens computer ved efterfølgende besøg, idet browseren sender den tilbage til hjemmesiden. Nogle cookies er nødvendige, så du kan navigere rundt på hjemmesiden og benytte dig af ressourcerne herpå. Endvidere sikrer cookies korrekt funktion af hjemmesiden, øger dens effektivitet og dermed giver mulighed for hurtigere at finde relevant information ved at indsamle oplysninger om, hvordan hjemmesiden bruges af dig og andre brugere. Nogle cookies anvendes også til indhentning
af oplysninger til analyse- og statistikformål samt til markedsføringsformål.

Takket være brugen af cookiefiler er vi i stand til at tilbyde dig mere venlige tjenester,
som ikke kan el. kun i begrænset grad kan gennemføres uden cookies. Cookiefiler gør,
at vi kan identificere dig og andre brugere af vores hjemmeside under efterfølgende besøg herpå. For at være i stand til at identificere brugere bliver det nødvendigt at forbedre hjemmesidens funktionalitet og gøre det nemmere for brugere at benytte sig af vores onlinetilbud. Disse cookies bruges i henhold til art. 173 stk. 1 og 2 i Lov om telekommunikation sammenholdt med art. 6 stk. 1 sætning 1 litra f) RODO,
dvs. vores legitime interesse, der består i at sikre og optimere et funktionelt og brugervenligt onlinetilbud.

Du kan når som helst ændre cookieindstillingerne i din internetbrowser og dermed permanent afvise bestemte cookiefiler. Endvidere kan allerede indstillede cookies altid slettes i browseren el. en anden software. Det skal dog bemærkes, at sletning af cookiefiler
i internetbrowseren kan gøre det umuligt for dig at bruge nogen tjenestefunktioner og andre internettjenester på vores hjemmeside.

Cookien har en bestemt gyldighedsperiode. Når gyldighedsperioden er udløbet, bliver cookien inaktiv. Opbevaringstiden for de enkelte cookiefiler på slutudstyret varierer.
En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på vores hjemmeside. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. 

Vi bruger følgende cookies:

 • Session cookies – er midlertidige filer, der opbevares i browserens hukommelse indtil afslutning af browsersessionen. Disse cookies er nødvendige for at sikre korrekt funktion af vores hjemmeside.
 • Permanente cookies – medvirker til at gøre din brug af vores hjemmeside lettere
  (f.eks. ved at gemme den foretrukne opløsning, layout, mv.). De kan bruges til forskellige formål, herunder til at gemme dine præferencer og valg ved dine efterfølgende besøg på vores hjemmeside. Disse cookiefiler gemmes i browserens hukommelse i længere tid.

De cookies, vi bruger på vores hjemmeside, kan opdeles i følgende kategorier:

 • Nødvendige cookies - disse filer er nødvendige for korrekt funktion af vores hjemmeside ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. De kan ikke slettes, da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden dem. Disse filer indsamler ikke personoplysninger. Retsgrundlaget for en sådan indsamling og behandling af data er vores legitime interesse i det omfang det er nødvendigt for videregivelse heraf samt korrekt og sikker funktion af vores hjemmeside.
 • Funktionelle cookies - disse cookies giver mulighed for forbedret funktionalitet
  og personalisering ved at huske oplysningerne, der ændrer hjemmesidens udseende el. funktion, f.eks. dit foretrukne sprog el. den region, du befinder dig i. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil nogle af eller alle tjenesterne på hjemmesiden muligvis ikke fungere korrekt. Retsgrundlaget for en sådan indsamling og behandling af data er vores legitime interesse. Du kan gøre indsigelse mod en sådan behandling.
 • Analysecookies - disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg på vores hjemmeside og indsamle oplysninger om trafikkilder, så vi kan forbedre effektiviteten heraf. De giver os oplysninger om, hvilke sider der er mest og mindst populære, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden og hvilke indhold du er særligt interesseret i. Vi bruger disse oplysninger til  statistikformål, så vi kan tilpasse kvaliteten af vores tjenester til netop dine behov og optimere vores tilbud. Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores hjemmeside. Retsgrundlaget for en sådan indsamling og behandling af data er vores legitime interesse. Du kan gøre indsigelse mod en sådan behandling.
 • Markedsføringscookies - disse filer oprettes og bruges af vores reklamepartnere til oprettelse af din profil på grundlag af dine besøg på hjemmesiden. Vi kan dernæst vise dig annoncer, som er relevante for dine behov og dine interesser, på andre hjemmesider, du besøger. De gemmer ikke personlige oplysninger direkte, men er baseret på entydig identifikation af din browser og din internetenhed.  Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve færre målrettede annoncer. Retsgrundlaget for en sådan indsamling og behandling af data er dit samtykke.

De enkelte cookies skal være egne filer, der anbringes direkte af os (de såkaldte førstepartscookies), el. eksterne filer, der anbringes og bruges via hjemmesiden af vores partnere (de såkaldte tredjepartscookies). Eksterne filer er nødvendige for, at værktøjer og funktioner fra eksterne aktører, f.eks. udbydere af internetmarkedsføringstjenester,
de sociale medier, udbydere af løsninger til dataanalyse el. til forvaltning af vores hjemmeside. Disse cookies medvirker til, at de eksterne aktører kan indhente oplysninger om din brug af vores hjemmeside og andre hjemmesider, hvormed disse udbydere samarbejder.

Vores hjemmeside bruger tjenesteydelser og værktøjer fra eksterne aktører, der bl.a. omfatter analyseværktøjer og reklameværktøjer (interessebaseret reklame, remarketing, resultatmåling af reklameaktiviteternes resultater), herunder også på de sociale medier.
I den forbindelse bruger vi værktøjer, der hjælper os med at forstå dine behov som brugeren af vores hjemmeside:

 1. Google Analytics – et værktøj til optælling af antallet af besøgende på vores hjemmeside og længden heraf samt til bestemmelse af, hvilke funktioner på hjemmesiden el. dele heraf, der hyppigst benyttes el. besøges og på hvilken måde  disse benyttes af de enkelte brugere. De samlede oplysninger gør det muligt for os at analysere effektiviteten af vores hjemmeside og udpege retningslinjerne for udvikling af nye funktionaliteter og tjensteydelser. 
 2. Google AdWords – er Googles reklamesystem, der muliggør udsendelse af tekstannoncer, billedannoncer og videoannoncer samt visning af sponsorerede links
  i Googles søgeresultater. Takket være dette værktøj kan vi måle effektiviteten af annoncer, der offentliggøres af Google og dermed bedre at tilpasse vores tilbud til dine behov. Hvis du klikker på vores annonce, der vises af Google AdWords,
  bliver den oplysning registreret i statistikkerne vedrørende den konkrete annonce.
 3. Google Tag Manager – vores hjemmeside bruger Google Tag Manager. Denne tjeneste muliggør tagstyring på hjemmesiden via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer kun tags. Det betyder, at værktøjet hverken bruger cookies el. indsamler personoplysninger. Google Tag Manager aktiverer andre tags, der efter behov indsamler data. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data.
  Hvis deaktivering fandt sted på domæneniveau el. cookieniveau, forbliver det på plads for alle sporingstags implementeret ved hjælp af Google Tag Manager.

For nærmere oplysninger om Google tjenester og beskyttelse af privatlivets fred
se hjemmesiden https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl og https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 1. Hotjar – et værktøj, der bruger cookies til indsamling af oplysninger om:
  • brugernes onlineadfærd på hjemmesiden, f.eks. det, hvor meget tid brugerne tilbringer på de konkrete sider, hvilke links der oftest anvendes samt hvilke problemer der hyppigst opstår, hvilket gør det muligt for os løbende at tilpasse vores hjemmeside i overensstemmelse med brugernes præferencer;
  • brugerens udstyr (især udstyrets IP-adresse (der udelukkende indsamles og opbevares anonymt), skærmstørrelsen, udstyrstype (entydig udstyrsidentifikationskode), browseroplysninger, geografisk beliggenhed (kun landet), det foretrukne sprog, hvorpå hjemmesiden vises).

Hotjar gemmer disse informationer i en pseudonymiseret brugerprofil. Informationerne bruges hverken af Hotjar eller af os til identificering af enkelte brugere, og de knyttes ikke sammen med andre oplysninger om de enkelte brugere. For nærmere oplysninger se Hojtars politik for beskyttelse af privatlivets fred ved at klikke på dette link: 
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 

Facebook – vi bruger Facebooks værktøjer (Facebook-Pixel) til markedsføringsformål på Facebook og til at måle effektiviteten heraf. Facebook-Pixel giver vigtige oplysninger, der bruges til placering af annoncer, som rammer lige præcist de relevante brugergrupper, oprettelse af annoncemodtagergrupper og analysering af resultaterne af vores reklameforanstaltninger både på hjemmesiden og på Facebook. For nærmere oplysninger om Facebook tjenester og Facebooks politik for beskyttelse af privatlivets fred
se hjemmesiden: https://www.facebook.com/privacy/explanation og https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

Vi bruger cookies kun med forudgående samtykke fra brugeren. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke til, at cookies lagres på dit slutudstyr gennem anvendelse af passende indstillinger for softwaret brugt til søgning på internettet (browseren).
Browseren tillader lagring af cookies på slutudstyret som standard, og dermed gør det muligt for os at behandle oplysningerne, som opbevares heri.

Idet cookies også bruges at gemme dine præferencer vedrørende cookiefiler, skal du være klar over de konsekvenser, som ændring af indstillingerne kan have, herunder især:

 • i tilfælde af, at cookies afvises på dit slutudstyr, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke vil kunne logge ind på hjemmesiden www.polferries.pl og bruge nogen funktionaliteter herpå;
 • hvis du bruger en anden enhed, computerprofil el. browser, skal du underrette os igen om dine præferencer.

For at få nærmere oplysninger om administration af cookieindstillingerne, følg vejledningen
i din browser, herunder især:

De sociale medier

For at være i tæt kontakt med dig og for at fremme vores tjenester, er vi tilstede på nedenstående sociale medier. Dermed behandler vi dine personoplysninger, hvilket er vores legitime interesse. Går du ind på én af vores sociale medier, er vi sammen med den pågældende netværksadministrator ansvarlige for behandling af personoplysninger,
som er påbegyndt under dette besøg. I tilfælde af en anmodning om oplysninger og sikring af de registreredes rettigheder vil vi også gerne understrege, at disse mest effektivt kan sikres af tjenesteudbyderne. Det er udelukkende tjenesteudbyderne, der får adgang til brugeroplysninger. De er i stand til at træffe effektive foranstaltninger og give oplysninger direkte. Opmærksomheden henledes på, at vi, på trods vores fælles ansvar med de pågældende netværksadministratorer, ikke har fuldstændig indflydelse på behandling
af personoplysninger på de sociale netværk. Vores optioner afhænger i princippet
af virksomhedspolitikken for den pågældende tjenesteudbyder. De oplysninger, som vi indsamler direkte i forbindelse med vores tilstedeværelse på de sociale medier,
slettes i vores system på det tidspunkt, hvor formålet med lagring heraf er nået,
når du anmoder os om sletning heraf el. når du ttilbagekalde dit samtykke til, at vi gemmer dem. Cookiefiler lagres på din enhed, indtil du selv sletter dem. Den gældende lovgivning,
herunder især vedrørende opbevaringsperioder, berøres ikke. Vi har ingen indflydelse på,
i hvor lang tid dine personoplysninger lagres af de enkelte netværksadministratorer til deres interne formål. Vi anbefaler, at du henvender dig direkte til de pågældende netværksadministratorer for nærmere oplysninger.

Hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • retten til at få indsigt i dine personoplysninger – herunder til at indhente oplysninger om de behandlede oplysninger og få udleveret en kopi heraf,
 • retten til at berigtige (rette) dine personoplysninger – du kan ajourføre dine personoplysninger, 
 • retten til at få slettet dine personoplysninger – du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger i følgende situationer:
 • det er ikke længere nødvendigt at opbevare dine personoplysninger til de formål de er indsamlet el. på anden måde behandlet med henblik på,
 • du har tilbagekaldt dit samtykke til behandling af dine personoplysninger og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen heraf.
 • du har gjort berettiget indsigelse mod behandling af dine personoplysninger,
 • dine personoplysninger behandles i strid med loven el.
 • dine personoplysninger skal slettes, idet det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse.
 • retten til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til enhver tid, medmindre behandlingen heraf er påkrævet i henhold til loven. I så fald vil vi begrænse behandlingen af dine personoplysninger til opbevaring heraf, medmindre det er nødvendigt med henblik på at fastlægge, inddrive el. forsvare retskrav, el. med henblik på at beskytte en anden fysisk el. juridisk persons rettigheder
 • retten til overførsel af dine personoplysninger  – du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig el. få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Vi vil dog kun gøre det, hvis det er teknisk muligt. 
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger – du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen heraf finder sted baseret på den legitime interesse, og indsigelsen begrundes med den særlige situation, du har befandt dig i.
  I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles i forbindelse med direkte markedsføring, har dur ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med en sådan markedsføring. Det vedrører også profilering i det omfang den er knyttet til en sådan direkte markedsføring.
 • retten til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring – du har til enhver tid ret til
  at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ikke længere kunne behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed,
 • retten til at tilbagekalde det givne samtykke til behandling af dine personoplysninger – hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Husk dog på, at det ikke berører lovligheden den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen.
  Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger ved at kontakte os.

For at kunne benytte dig af ovenstående rettigheder opfordrer vi til, at du kontakter os el. vores tilsynsførende for databeskyttelse – personligt, med almindelig post el. pr.
e-mail ved at skrive til adressen: iod@polferries.pl. Din anmodning bliver gennemført uden unødig forsinkelse, i hvert fald senest én måned efter modtagelsen heraf.
Hvis denne periode forlænges, vil vi informere dig om forlængelsen og om årsagen hertil.

 • endvidere har du ret til at indgive en klage til Formanden for Databeskyttelsesmyndigheden, hvis du konstaterer, at vores behandling af dine personoplysninger berører den gældende lovgivning.

Er det et lovmæssigt krav, at du giver dine personoplysninger?

Der findes intet lovmæssigt krav om at give dine personoplysninger. Det er frivillig, men nødvendig for effektiv indgåelse og gennemførelse af aftalen. Hvis du ikke giver dine personoplysninger, kan det medføre, at du ikke vil kunne indgå en aftale el. modtage oplysninger om vores rejsetilbud. 

Behandler vi dine personoplysninger automatisk (herunder ved hjælp af profilering) på en sådan måde, der berører dine rettigheder?

Vi foretager profilering baseret på dine personoplysninger, dvs. automatisk vurdering af visse personlige forhold vedrørende dig. Vi profilerer til korrekt at forberede rejsetilbud eller transporttilbud. Baseret på din profil vil vi være i stand til at tilpasse vores produkt til dine forventninger og præferencer. Til profilering bruger vi data f. eks. om tjeneste eller begivenhed, som du har reserveret / købt billetter til. Desuden tage profilering hensyn til de statistiske data for de samme oplysninger.

Du er ikke genstand for afgørelser, som udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, af oplysninger om dig, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.

Ændringer i dette dokument

Dette dokument vil gennemgås og ajourføres i forbindelse med eventuelle lovmæssige ændringer og de nye tiltag vi iværksætter med henblik på at øge sikkerheden af dine personoplysninger.

Den seneste ajourføring af dette dokument fandt sted d. 19. november 2021.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder